Is train a feasible alternative to flying?

 

As I write this I’m sitting on a train headed back to Sweden, pondering the result of a year’s experimentation with travelling by train instead of flying. Is this an effective way to reduce my carbon footprint? The jury is in! Read on.

One common rallying cry among climate advocates is to fly less (or ideally not at all). I consider myself a climate advocate (here’s my entry ticket), but I’m also a pragmatist. I’ve worked enough with behavioural change to know that it’s unrealistic to expect many people to change their habits unless there is a convenient and compelling alternative. For example, Spotify killed music pirating, not by attacking pirate sites, but by providing a better and more convenient alternative.

So what are the alternatives to flying, if you want to get from A to B?

  • Option A: Don’t go. Stay at A. This option won’t fly (pun intended) with most people. There’s a reason why they want to go from A to B, and only a small number of people will be willing to sacrifice that (kudos to those people though!).
  • Option B: Walk or bicycle. Not feasible. A distance that is long enough to take a flight is usually waaay too long for a walk or bicycle ride, unless you are an enthusiast with LOTS of time on your hands.
  • Option C: Car. This makes sense only if you travel in a group, or if you drive an electric car. If you drive alone in a fuel car, the climate impact is about the same as flying, just takes longer and is more dangerous and clogs up the road.
  • Option D: Bus. I haven’t found any long-distance bus options  to the places I go. Might be more feasible in other countries than mine.
  • Option E: Train. Is train a feasible alternative? Definitely climate friendly, but what about price, convenience, reliability, and time? Read on!

Continue reading “Is train a feasible alternative to flying?”

Vad är klimatkompensation?

Klimatkompensation är ett sätt att ta ansvar för de koldioxidutsläpp som du själv orsakar. Att exempelvis köra bil, flyga och att äta kött medför höga koldioxidutsläpp, som i sin tur leder till klimatförändringar och en global uppvärmning.

När du klimatkompenserar så betalar du pengar för mängden koldioxid du har släppt ut. Pengarna investeras i projekt som reducerar lika stor mängd koldioxid du har orsakat – så att summan blir noll (eller – ännu bättre – negativ).

Klimatkompensation sker oftast genom olika klimatprojekt i utvecklingsländer såsom energieffektivisering, satsning på förnybar energi, trädplantering och bevarande av skog.

För att du ska kunna vara säker på att du faktiskt åstadkommer klimatnytta när du klimatkompenserar är det bra om klimatprojekten är certifierade. Tryggast kan du vara om projekten både är certifierade av FN och har Gold Standard-certifiering (som bland annat WWF och Greenpeace ligger bakom).

Vi på GoClimateNeutral.org hjälper dig klimatkompensera för de utsläpp din livsstil orsakar genom projekt som både är certifierade av FN och har Gold Standard-certifiering.

First both Gold Standard and CDM certified investment: Dak Pone Hydro Power

Our first both Gold Standard and CDM certified project investment has been made. This time we bought 1000 tonnes CO2. Thank you everyone for making this possible!

By providing the surrounding community with reliable and sustainable energy, the Dak Pone Hydro project displaces diesel generators and wood-fired heating and lighting, which leads to better indoor/outdoor air quality and reduces respiratory and eye diseases. Sustainable development is also supported through the construction of irrigation canals, bridges, roads and a local school.

More about this project from the UN-site: https://cdm.unfccc.int/Projects/DB/KEMCO1307604296.67/view

More about this project on Markit: https://mer.markit.com/br-reg/public/project.jsp?project_id=100000000001109

More on the Gold Standard page: https://www.goldstandard.org/projects/clean-hydropower-dak-pone-vietnam

 

Fungerar verkligen klimatkompensation?

Ja, klimatkompensation fungerar. Men för att göra största möjliga klimatnytta krävs att man väljer ut klimatprojekt med noggrannhet.

Hur kan du veta att projekten vi investerar i – och pengarna du betalar – faktiskt bidrar till verklig klimatnytta? Jo, för att säkerställa det finns flera olika organ som granskar klimatprojekt. De största standarderna är CDM (som FN ligger bakom), Gold Standard (som bland annat Greenpeace och WWF ligger bakom), Plan Vivo, VCS och Fair Trade. Även utsläppsrätter är en klimatkompensationsåtgärd, men det är förenat med rätt stor osäkerhet när det gäller klimatnytta (kan ändras framöver).

GoClimateNeutral har vi gått från att kompensera i FN-certifierade projekt (CDM) till att investera i projekt som både är FN-ceritifierade och dessutom har kvalitetsstämpeln Gold Standard. Dessa projekt är dyrare, men håller en högre kvalitetsnivå och är hårdare granskade av oberoende parter än projekten som bara är FN-certifierade. Du kan läsa mer om Gold Standard här: https://www.goldstandard.org/

Det är också viktigt att investera i projekt som redan är genomförda (mha lånat kapital) och verifierade. Detta för att man först då kan se att verklig klimatnytta faktiskt har åstadkommits, till skillnad från i projekt där klimatnyttan bara är något som man hoppas åstadkomma framöver.

Genom att investera i CDM- och Gold Standard-certifierade projekt – och dessutom investera i projekt som redan är utförda och verifierade – kan man vara säker på att man bidragit till verklig klimatnytta med sina pengar.

Vad är det då som menas med att ett projekt tillför verklig klimatnytta? Jo, i klimatbranschen definierar man verklig klimatnytta med att ett antal kriterier ska uppfyllas av klimatprojekten:

  1. Additionalitet – projektet skulle inte blivit av utan pengarna från klimatkompensation – en förutsättning för man åstadkommer en verklig förändring jämfört med hur det hade blivit utan investeringen. 
  2. Verifierbarhet – klimatkompensationen har kvantifierats och verifierats av en oberoende tredje part.
  3. Spårbarhet – klimatkompensationen ska kunna spåras så att den inte har sålts, eller i framtiden kan säljas, till andra kunder också.
  4. Beständighet – klimatkompensationen ska vara beständig och inte kunna försvinna senare.
  5. Bidrag till hållbar utveckling – Utöver själva klimatnyttan ska projekten även bidra till hållbar utveckling på andra sätt, exempelvis genom att bidra med arbetstillfällen eller bidra till renare luft i regionen.

Bra att tänka på är att klimatkompensation inte är tillräckligt för att klara FNs klimatmål att hålla medeltemperaturökningen till lägre än 2 grader jämfört med den förindustriella nivån, även om det är en väldigt bra start. Klimatkompensation ska istället ses som ett sätt att snabbt komma igång med att bromsa klimatförändringarna, för att sedan minska sin egen klimatpåverkan genom livsstilsförändringar. Det är därför alltid viktigt att både klimatkompensera och att samtidigt jobba på – och gärna ha en strategi för – att reducera sina egna klimatavtryck. Och det är därför vi ser själva klimatkompenseringen som ett första steg på GoClimateNeutral, ett enkelt – men inte obetydligt – steg för att visa att du menar allvar med klimatfrågan, medan nästa steg är att faktiskt minska avtrycken du gör så mycket som du bara kan. Bland annat med tips i nyhetsbrev från oss och med hjälp av olika funktioner i kommande produktuppdateringar.

Nyfiken på att veta mer? Börja resan mot ett klimatneutralt liv tillsammans med oss här!

Kan man verkligen kalla sig klimatneutral?

För företag finns det standarder som reglerar vad som krävs för att man ska kunna kalla sig klimatneutral (PAS 2060 och ISO 14021), men när det gäller privatpersoner så finns det inga liknande standarder vad vi känner till. Det innebär att det kan finnas lite olika uppfattningar om vad som krävs för att en person ska kunna kalla sig klimatneutral.

I teorin är klimatneutralitet när skillnaden är noll mellan de utsläpp du själv orsakar och de utsläpp som du bidrar till att få bort från atmosfären. Utmaningen med klimatneutralitet är dels att kunna beräkna det exakta klimatavtrycket för respektive individ, dels att hitta sätt att ta bort utsläpp från atmosfären på ett tillförlitligt sätt (se Fungerar verkligen klimatkompensation?).

När det gäller att mäta ens eget klimatavtryck så finns det väldigt avancerade sätt att göra det på. Vi har valt en enkel uppskattning för att göra det så okomplicerat som möjligt för dig att börja göra något åt klimatförändringarna utan att behöva lägga ner massa tid i koldioxidkalkylatorer där du måste ange exakta flygresor, antal körda mil, förbrukade kWh etc.

Det finns många avancerade kalkylatorer fritt tillgängliga på internet som ger mer precisa uppskattningar som https://www.klimatkalkylatorn.se och http://www.klimatkontot.se. Det alla kalkylatorer har gemensamt är att de bygger på uppskattningar och generaliseringar, vilket i sig gör att värdet du får för dina utsläpp alltid är ungefärliga. Det finns t ex ingen kalkylator som tar hänsyn till om du har byggt ett nytt hus förra året och på så sätt orsakat stora utsläpp i form av byggmaterial. Kalkylatorerna tar inte heller hänsyn till vad skillnaden är om du köpte din elbil begagnad eller ny samt om du exempelvis tankar den med grön el hemma, men med annan el på jobbet. Anledningen är att en sådan kalkylator skulle bli extremt komplex och tidskrävande att använda – och ändå inte perfekt.

Men är det då helt omöjligt att betrakta sig själv som klimatneutral då jag inte kan beräkna mitt exakta koldioxidavtryck? Nej, vi tycker inte det. Ingen skulle tjäna på att det skulle vara omöjligt att få kalla sig klimatneutral. För att säkra att våra användare är klimatneutrala i så stor utsträckning vi bara kan är våra profiler utformade så att du kompenserar för mer än dubbelt så mycket av den totala påverkan av ditt levnadssätt samtidigt som vi gör allt vi kan för att säkra projektens tillförlitlighet. Då finns en buffert som kompenserar för de grova uppskattningarna i klimatkalkylen som vi tycker känns rimlig. Med en dubbelt så stor kompensation bör vi vara på den säkra sidan, och med allra största sannolikhet till och med vara klimatpositiva.

Så för att svara på frågan, ja, vi tycker absolut att man kan kalla sig klimatneutral!

Vill du börja resan mot ett klimatneutralt liv? Gå in här och registrera dig!

Ullunkal Hydro Power Project and more

We have now made another investment with the help of our users, this time in the Ullunkal Hydro Power Project (100 tonnes CO2 – CDM-standard), Inner Mongolia Yihewusu Wind Power (100 tonnes CO2 – CDM-standard) and Salto Pilao Hydropower Plan (100 tonnes CO2 – VCS-standard) with the help from our our friends behind the Carbon Story plattform.

Carbon Story was a plattform for buying carbon offsets for individuals and companies, not unlike our own service. Unfortunately Carbon Story closed down this July due to not having reached a turnover that covered their costs. Before it closed, we were offered to invest in 300 tonnes of CO2 offsets, which we happily accepted.

With this we have also had the opportunity to reach out to all the users of Carbon Story and telling them about GoClimateNeutral. This took us to 50 active users from 6 different countries, so thank you Carbon Story and welcome to our community friends!

New investment in Biomass project

Another investment has been made by our community, this time offsetting 75 tonnes of CO2. Thank you everybody!

The investment was made in a biomass project. This is not the cheapest type of investment among CDM-projects, but it at least has a medium likelihood of being additional (according to this report: https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/ets/docs/clean_dev_mechanism_en.pdf ). Many other types of CDM-projects are unfortunately less likely to be additional.

Since last time we have learnt a bit about climate project investment and are now actively looking for other alternatives to CDM-project, such as Gold Standard or Fair Trade. We will keep you informed as our search for the most climate effective investments continue.

You can read more about the investment here: https://offset.climateneutralnow.org/6-mw-renewable-energy-generation-project-by-varam-power-projects-in-india-697-

And more details can be found here: http://cdm.unfccc.int/Projects/DB/DNV-CUK1160567400.19/view

Investment in Solar Project in Gujarat

We have now invested in a Solar Project in Gujarat, and thereby contributed to removing 400 tones of CO2 from the atmosphere.  Thank you everyone!

You can read more about the CDM project at the UN site here, and read even more project details here.

Upwards and onwards!

Carbon Offset Investment in Wind Power Project in Tamilnadu, India

With our latest offset investment we have managed to offset 90 tons of CO2! Yay! Thank you everyone!

This time the investment is in a Wind Power Project in Tamilnadu, India. The total capacity of this project is 4.35 MW generated from four wind mills. By using this kind of renewable energy instead of fossil fuel generated energy climate change hopefully will slow down somewhat.

Read more about the project here: https://offset.climateneutralnow.org/bundled-grid-connected-wind-power-project-from-tamilnadu-india-3493-

More details of the project can be found here: https://cdm.unfccc.int/filestorage/A/U/K/AUK68FMXH1EWQBRDZI3T4N7YGSP0VO/AAT%20PDD.pdf?t=SmV8b3JnN3I0fDB280hdUbAxNPxPpJ1zgpSv